תקנון הארגון

התקבל בכנס ארצי ב-27.02.2016

פרק א:   פרטים כלליים

 1. שם הארגון בעברית הוא: 'אחדות – ארגון אנרכו-קומוניסטי', ובערבית הוא: ’الوحدة– تنظيم شيوعي لا سلطوي‘.
 2. הארגון פועל בפלסטין/ישראל.
 3. תקנות אלה נכתבות לאור מטרות הארגון ומצעו, אשר מתפרסמים בנפרד; תוקפן ופירושן של התקנות יהיו גם הם לאורם.

פרק ב:    קבוצות מקומיות

 1. היחידה הבסיסית בארגון הינה הקבוצה המקומית – אוסף חברוֹת הארגון במקום יישוב או אזור גאוגרפי מסוים.
 2. החלוקה לקבוצות מקומיות נפרדות מתחילה מקבוצה מקומית ארצית אחת, וכאשר מסתמן קיום של תת-קבוצה מובחנת בתוך קבוצה קיימת, תוכל היא להתפצל מן הקבוצה המקומית הגדולה יותר.
 3. לא תתפצל קבוצה מקומית חדשה אלא אם מספר חברותיה, וזמינותן לפעילות ולנשיאה בתפקידים, מספיקים כדי לקיים את הקבוצה המקומית כמסגרת ארגונית עצמאית ומתפקדת, על כל המשתמע מכך.
 4. התפצלות קבוצה מקומית חדשה מתוך קבוצה מקומית קיימת תיכנס לתוקפה לאחר התכנסות חברות הקבוצה המקומית החדשה באסיפה אשר תכריז בקונצנזוס על פיצול, ולאחר שליחת הודעה על ההחלטה לקבוצה המקומית המפוצלת (כאמור בפרק י) ולמועצות המתאמות בהן חברה הקבוצה המקומית המפוצלת.
 5. קבוצה מקומית תנהל את ענייניה הפנימיים, ואת פעילות הארגון באזור או במקום היישוב בו היא הקבוצה המקומית היחידה: באסיפת חברותיה המתכנסת בסדירות ולעתים תכופות; בעזרת ועדות ובעלי תפקידים; ובאמצעות פעילות שוטפת של חברות הקבוצה המקומית.
 6. קבוצה מקומית תתעד את פעילותה, תדווח עליה ליתר הארגון ותחווה דעה ותתערב בפעילות הארגון מחוץ לו.
 7. קבוצות מקומיות מרובות במקום יישוב אחד או באזור מסוים תארגנּה ותנהלנה במשותף את פעילות הארגון שם (ראו סעיף ד.4) – באמצעות המועצה המתאמת הארצית, או לפחות בתקשורת ישירה בין הקבוצות המקומיות.
 8. קבוצה מקומית תקבל החלטות באסיפתה בלבד.
 9. קבוצה מקומית המסתייגת מהחלטה בין-קבוצתית או החלטת המועצה המתאמת הארצית – אינה מחויבת לפעול ליישמה ואף לא להימנע מהתבטאות נגדה. עם זאת, על הקבוצה המקומית להימנע מסיכול ביצוע החלטות כאלה, ולהימנע מהפעלת לחצים על חברות הקבוצה התומכות בהחלטה. במצב של אי-הסכמה בתוך הקבוצה המקומית, עליה ועל ונושאות התפקידים בה להתחשב בהסתייגות המיעוט, עד כדי חלוקה יחסית של משאבי הקבוצה המקומית לפי שיעור התומכות והמסתייגות ולפי נסיבות העניין.
 10. קבוצה מקומית תגדיר לעצמה אפיקי פעילות לקידום מטרות הארגון (כאמור בפרק ה להלן), וסדרי עדיפות ביניהם. החלטת הקבוצה בנושא:
  • תנחה את החברות בקבוצה המקומית, בכפוף לשיקול דעתן והעדפותיהן.
  • תחייב את הגופים ונושאות התפקידים הרלבנטיים בקבוצה המקומית.
 11. קבוצות מקומיות יוכלו להתאחד בהחלטה בין-קבוצתית של הקבוצות המקומיות המתאחדות, שהתקבלה בקונצנזוס של כל הקבוצות המתאחדות.
 12. סילוק קבוצה מן הארגון
  • אם התברר כי קבוצה מקומית פועלת באופן עקבי בניגוד למטרות הארגון, או מפרה בעקביות, באופן בוטה ולעומתי, את אמון יתר הקבוצות המקומיות בארגון וחבריהן – יוכל הארגון לקרוא לקבוצה לסדר בהחלטה בין-קבוצתית של כלל הקבוצות המקומיות.
  • נמשכת הפעילות כנ"ל לאחר קריאה לסדר, ניתן לקיים הליך החלטה בין-קבוצתית לגבי סילוק הקבוצה מן הארגון, אך זאת רק בהמלצת כנס ארצי שדן בנושא.

פרק ג:    אסיפת הקבוצה המקומית

 1. אסיפת הקבוצה המקומית מורכבת מכל חברות הארגון שבקבוצה המקומית.
 2. סוגי אסיפות
  • אסיפה עתית / אסיפה מן המניין – הנערכת אחת לתקופה קבועה.
  • אסיפה שלא-מן-המניין – הנערכת שלא במועד הקבוע לאסיפה העתית.
 3. כינוס וקביעת מועד לאסיפה
  • מועדי האסיפות מן המניין יתואמו בין החברות.
  • אסיפה מן המניין תיערך אחת לחודש לערך, או בתדירות גבוהה יותר כפי שתקבע האסיפה.
  • אסיפה שלא-מן-המניין תיקבע לפי דרישת חלק משמעותי של החברות, ובמצב בו יש צורך ממשי בכינוס ובקבלת החלטה של הקבוצה המקומית כולה.
 4. העלאת נושאים לסדר יום האסיפה
  • החברות יתאמצו להכריז על הנושאים אשר ברצונן להעלות באסיפה זמן מספיק טרם האסיפה, ולפרסם חומר רקע ו/או הצעות רלבנטיות לחברותיהן.
  • ניתן להעלות נושאים לסדר יום האסיפה גם בתחילתה, אך אין לקבל החלטות בעלות השלכות משמעותיות בנושא אשר לא הועלה לדיון זמן מספיק מראש.
 5. מזכירוּת האסיפה ותפקידיה
  • הקבוצה המקומית תבחר מזכירות לאסיפת החברות, כמתואר בפרק ח.
  • המזכירות אחראית לסיכום התיאום בין החברות אודות מועדי אסיפות למועד סופי מדויק.
  • המזכירות תקבל דרישות של חברות לקיום אסיפות שלא מן המניין, ותקבע מועדי אסיפות כאלה אל מול דרישות לקיימן.
  • המזכירוּת תקבע את עיקרי סדר היום באופן המקובל על חברות הקבוצה המקומית.
  • המזכירות תקבע את סדרי הנחיית הדיון באסיפה, או תנחה את הדיון בעצמה.
  • המזכירות אחראית לוודא כי נרשם פרוטוקול (ראו להלן) בכל אסיפה, ולהפצתו לחברות.
 6. תכנים חוזרים באסיפה
  • האסיפה תשמע מעת לעת דיווחים של נושאות התפקידים ושל הוועדות הפועלות ליד הקבוצה המקומית, תדון בהם ותנחה את נושאות התפקידים והוועדות בהתאם.
  • האסיפה תשמע דיווחים מצירותיה במועצה המתאמת הארצית (ראו פרק ד) אודות הפעילות המתנהלת דרכה, ותנחה את צירותיה בהתאם.
  • האסיפה תדון בהליכי קבלת החלטות בין-קבוצתיים (ראו פרק ה) ותכריע בהם לפי הצורך.
  • האסיפה תשמע עדכונים אודות פעילות קבוצות מקומיות אחרות בארגון.
  • האסיפה תיודע לגבי הוצאות כספיות משמעותיות קרבות.
  • האסיפה תעקוב אחר נושאים שעלו בהתכנסויותיה הקודמות, ובפרט אחר ביצוע החלטות קודמות שלה (ראו סעיף ‏8).
 7. פרוטוקול אסיפה
  • אסיפת הקבוצה המקומית תרשום פרוטוקול.
  • הפרוטוקול יכלול לכל הפחות את נוסח ההחלטות שהתקבלו ועותקים מן המסמכים שהוגשו לאסיפה. ככל הניתן, יירשמו גם עיקרי דברי הדוברות.
  • פרוטוקול האסיפה יישלח לכלל חברות הקבוצה המקומית.
 8. קבלת החלטות
  • האסיפה תקבל את החלטותיה בקונצנזוס: החלטה נתקבלה אם תומכות בה לפחות שתי חברות קבוצה ולפחות חצי מן הנוכחות, וכן אין לה מתנגדות.
  • האסיפה תימנע מקבלת החלטות אשר ידוע יש להן התנגדות משמעותית מוצהרת מצד חברות מן המניין אשר נבצר מהן לנכוח באסיפה.
  • בהיות רוב והיעדר קונצנזוס להחלטה מסוימת, על הרוב והמיעוט להתאמץ לייצר קונצנזוס לכל הפחות להחלטות-שעה המאפשרות תפקוד בנושא הנדון.
  • ככל ששיעור הנוכחות מקרב חברות הקבוצה המקומית באסיפה קטן, כך תימנע האסיפה מקבלת החלטות משמעותיות ומרחיקות-לכת, ותגביל את משך ותוקף החלטותיה.
 9. באסיפה שלא-מן-המניין יתקבלו רק החלטות לטווח זמנים קצר, או החלטות בהתאם להחלטה כללית יותר באסיפה מן המניין, ולא יתקבלו החלטות אשר ניתן לדחות לאסיפה מן המניין.
 10. באסיפת קבוצה מקומית רשאיות להשקיף גם חברות קבוצות מקומיות אחרות.

פרק ד:    המועצה המתאמת הארצית

 1. מועצה מתאמת ארצית תיכון בארגון, לתיאום ענייניהן המשותפים של הקבוצות המקומיות השונות בו.
 2. הרכב ומעמד הצירות
  • המועצה תורכב מצירה אחת או שתיים אשר תאמין כל קבוצה מקומית.
  • הצירות אינן חברוֹת במועצה המתאמת באופן אישי, וקבוצה מקומית יכולה להאמין צירות אחרות במקום אלה הקיימות.
  • צירות קבוצה מקומית אינן מייצגות אותה, אלא מעבירות מסרים, עמדות, והחלטות שהובעו על-ידיה. החלטות ועמדות שגיבשו הן-עצמן, גם במסגרת המועצה, אינן מחייבות.
 3. תפקידי המועצה
  • תפקידי המועצה יהיו בעיקר:
   1. תיאום פעילות משותפת או בעלת נגיעה למספר קבוצות מקומיות
   2. עדכונים והעברת מסרים בין קבוצות מקומיות
   3. קיום דיונים משותפים במסגרת תהליכי קבלת החלטות בין-קבוצתיות
   4. מעקב אחרי פרויקטים בין-קבוצתיים ארוכי-טווח
   5. פעילות כספית בין-קבוצתיות
   6. יישוב סכסוכים בין קבוצות מקומיות
  • למועצה המתאמת אין בלעדיות על רוב תפקידיה: קבוצות מקומיות יכולות לשתף פעולה ישירות זו עם רעותה לצורך רוב האמור לעיל. עם זאת, קבוצה מקומית מחויבת ליידע את המועצה לגבי קשריה ופעילויותיה הבין-קבוצתיות.
  • המועצה לא תוכל לקבל החלטות בענייניה הפנימיים של קבוצה מקומית, בין אם הקבוצה חברה במועצה בין אם לאו; ועל המועצה להימנע ככלל אף מדיון בעניינים כאלו.
 4. התקנות אודות אסיפות קבוצה מקומית בנושאים הבאים יחולו גם על ישיבות המועצה: סוגי אסיפות; כינוס וקביעת מועד; הנחיית הדיון; סדר יום; תכנים חוזרים; מזכירוּת. זאת, בשינויים המתחייבים מהיות המועצה מורכבת מקבוצות ולא מפרטים, ומיתר האמור בפרק זה.
 5. פרוטוקולי ישיבות
  • המועצה תרשום פרוטוקול של ישיבותיה.
  • הפרוטוקול יכלול את נוסח ההחלטות שהתקבלו, עותקים מן המסמכים שהוגשו או הוצגו, ועיקרי דברי כל אחת מן הדוברות.
  • פרוטוקולי הישיבה יישלחו לצירות הקבוצות המקומיות החברות, למזכירויות הקבוצות המקומיות החברות, ולכל חבר ארגון אשר ביקש להיות מכותב לפרוטוקול.
 6. קבלת החלטות
  • המועצה תוכל לקבל החלטות בתחומים הבאים:
   1. פעילותה הפנימית של המועצה (לרבות נושאות התפקידים והוועדות שלצידה)
   2. עניינים בהם הנחו אותה החברות, בהחלטה בין-קבוצתית, לפעול בעצמה
   3. העלאת סוגיה לסדר-יומה של קבוצה מקומית חברה מסוימת
  • הקבוצות המקומיות יתאמצו להגיע לקונצנזוס לצורך קבלת החלטה במועצה המתאמת, ובפרט, הקבוצות ידונו בעמדות קבוצות אחרות, המנוגדות לעמדתן.
  • לא הגיעה המועצה המתאמת לקונצנזוס, תוכל לקבל החלטה ברוב של שלושה רבעים מבין הקבוצות המקומיות.
  • צירות יתייעצו בקבוצותיהן המקומיות, ולא יביעו עמדות אשר יש יסוד להניח כי אין עליהן הסכמה רחבה בקבוצתן; והקבוצות המקומיות יקפידו להנחות את צירותיהן.
 7. נוכחות בישיבות המועצה
  • נוכחות צירות קבוצה מקומית בישיבות המועצה המתאמת הארצית הינה חובה של הקבוצה המקומית (לא של הצירה הבודדת).
  • נוכחות נושאות התפקידים שליד המועצה, וצירות של הוועדות שלידה, בישיבות – הינה חובה.
  • ישיבות המועצה יהיו פתוחות לכלל חברות הארגון, להשקפה.
 8. דוברוֹת, שאינן צירות של קבוצות מקומיות החברות במועצה, תיכללנה בסדר הדוברות כאשר:
  • הנושא לדיון הוצע על-ידי קבוצותיהן המקומיות של הדוברות, או עוסק באותן קבוצות.
  • אחת הקבוצות המקומיות ביקשה במפורש לכלול אותן בסדר הדוברות.

פרק ה:   קבלת החלטות בין-קבוצתית

 1. החלטות בארגון אשר אמורות לחייב מספר קבוצות מקומיות, או את כל הארגון – יועלו, יידונו ויתקבלו או יידחו כאמור בפרק זה.
 2. הליך החלטה בין-קבוצתית מורכב מספר שלבים: העלאת סוגיה להחלטה; דיון ראשוני בקבוצות המקומיות; דיון לגיבוש עמדות והצעות החלטה במועצה המתאמת הארצית; דיון לקבלת החלטות בקבוצות המקומיות; סיכום החלטות הקבוצות המקומיות לכדי החלטה משותפת.
 3. להחלטות מסוגים שונים יידרש רוב מיוחס שונה, לפי העניין.
 4. הצעת סוגיה להחלטה תוגש באופן מפורט, בסימוכין מתאימים ותוך נימוק הצורך לקבל החלטה בכלל או החלטה מסוימת. ההצעה תכלול סקירה של ההקשר הרלבנטי, התייחסות לשיקולים תקציביים במידת הצורך וכיוצא בזה.
 5. הצעת סוגיה להחלטה תעלה באחת הצורות הבאות:
  • שליחת ההצעה לכל הקבוצות המקומיות המיועדות להשתתף בהחלטה
  • העלאת ההצעה כנושא בסדר-יומה של המועצה המתאמת הארצית
  • העלאת ההצעה כנושא לסדר-יומו של כנס של הארגון
 6. חובת יידוע או דיון בסוגיות מוצעות
  • כל גוף וחברה בארגון רשאיות להציע סוגיה אודותיה יש לקבל החלטה בין-קבוצתית – אך אין חובה על הקבוצות המקומיות לדון בסוגיה או להכריע בה.
  • הגישה קבוצה מקומית פלונית לקבוצה מקומית פלמונית הצעת סוגיה להחלטה – תקיים קבוצה פלמונית את הדיון כמבוקש באסיפתה, או למצער, מזכירות אסיפת הקבוצה הפלמונית תעביר את נוסח ההצעה לכל חברות הקבוצה.
  • הגישה קבוצה מקומית פלונית הצעת סוגיה להחלטה, למועצה המתאמת הארצית – מזכירות המועצה תעביר את נוסח ההצעה לקבוצות המקומיות החברות, בפרט דרך צירותיהן.
 7. סבב דיון ראשוני בסוגיה
  • הועלתה סוגיה להחלטה בין קבוצתית והחליטה קבוצה מקומית לדון בה – תעשה כן באסיפתה, לאחר חלוף זמן בו תתאפשר הפצת עמדות שונות בסוגיה.
  • המועצה המתאמת הארצית מחויבת להפיץ עמדות וגילויי-דעת של חברים וגופים בארגון בקשר לסוגיה, אשר הגיעו לידיעתה, בין כל הקבוצות המקומיות החברות בה, בלא קשר לתוכנן, לקראת סבב הדיון הראשון.
  • בדיון הראשוני תשמע הקבוצה המקומית דברים על הסוגיה בכלל, ועמדות שונות במסגרתה, ותוכל לקבל מספר החלטות: החלטה על תמיכה בעמדה מסוימת במסגרת הסוגיה; אצילת סמכות ההכרעה למועצה המתאמת; או הצהרה שאין מקום להחלטה בין-קבוצתית בסוגיה.
  • במהלך הדיון הראשוני או כתוצאה ממנו תגבש הקבוצה המקומית את העמדות השונות בסוגיה שעלו בקבוצה, למספר מצומצם של עמדות כתובות ומנומקות בקיצור.
 8. לאחר סבב הדיון הראשוני תקיים המועצה המתאמת הארצית דיון בעמדות השונות שעלו מן הקבוצות המקומיות החברות בה, תוך מאמץ לאיחוד עמדות קרובות.
 9. סבב דיון מכריע בקבוצות מקומיות
  • לאחר ובסמוך לדיון במועצה המתאמת הארצית, תקיים כל קבוצה מקומית דיון מכריע בקשר להצעות ההחלטה.
  • לגבי כל הצעה יכול הקבוצה המקומית להחליט לתמוך; להחליט להתנגד; או לא להחליט.
  • הקבוצה המקומית אינה חייבת להגביל עצמה בהחלטותיה להצעות החלטה שהגיעו אליה מן המועצה המתאמת הארצית או מקבוצות מקומיות אחרות.
  • הקבוצה המקומית יכולה להחליט לתמוך בעמדה או במקבץ עמדות במסגרת הסוגיה, גם בלי לתמוך בהצעת החלטה מסוימת שהובאה בפניה.
 10. לאחר כל שלב בהליך קבלת ההחלטה, יש ליידע את הקבוצות המקומיות המשתתפות בהליך ואת המועצה המתאמת הארצית יידוע מפורט בתוצאות השלב: קבוצה מקומית תיידע את המועצה המתאמת הארצית, אשר תוודא כי כל הקבוצות המקומיות יֻדעוּ בתוצאה.

פרק ו:     החברוּת בארגון

 1. העקרון המנחה בקשר לחברוּת הוא: חברוֹת הארגון יהיו הא/נשים הפעילות בו, המזדהות עם מטרותיו ודבקות בהן, והמקבלות עליהן את אופני פעולתו ותקנותיו.
 2. החברות בארגון מתממשת דרך חברות בקבוצה מקומית.
 3. בקשת הצטרפות
  • איש/ה שהחלה לקחת חלק בפעילויות הארגון רשאית לבקש להצטרף אליו, כחברה בקבוצה המקומית הפעילה במקום מגוריה או עבודתה.
  • בקשת ההצטרפות תכלול הצהרה כי היא מקיימת את האמור בסעיף ‏1.
  • בקשת ההצטרפות תוגש בכתב למזכירות אסיפת הקבוצה המקומית המיועדת, או תוצג על-ידי המבקש באסיפת הקבוצה.
  • מזכירות האסיפה תעביר בקשות הצטרפות כתובות לכל חברי הקבוצה.
 4. המלצות על מבקשת
  • התנאי לקבלת בקשת הצטרפות הוא המלצת שלוש חברות ארגון על קבלת המבקשת כחברה, מתוכן לפחות שתי חברות בקבוצה המקומית אליה מיועדת המבקשת להצטרף.
  • המלצה תכלול אישור כי הממליצה מכירה את המבקשת וביררה (באופן עצמאי מיתר הממליצות) את תוקף הצהרתה בבקשה.
  • המלצות תינתנּה על-פה, באסיפת הקבוצה, ויתקיים בהן דיון קצר (ללא קבלת החלטות).
 5. המבקשת להצטרף לארגון, עליה המליצה חברה אחת לפחות בקבוצה המקומית, רשאית לנכוח במספר אסיפות קבוצה בתקופה שלאחר ההמלצה עליה, עד התברר אם נאסף לה מספר ההמלצות הדרוש להצטרפות.
 6. החברוּת נכנסת לתוקפה בתום אסיפת הקבוצה בה הושלמה הצגת ההמלצות הנדרשות.
 7. חודשי החברוּת הראשונים
  • במהלך ארבעת חודשי חברותה הראשונים של חברה בארגון, יתאמצו החברה והארגון להכיר לחברה את התנהלות הארגון הפנימית.
  • הארגון יקיים פעילויות הדרכה והכשרה בתדירות נאותה, המיועדות לחברות חדשות.
  • הממליצות על חברה חדשה אחראיות על קליטתה בארגון; תקפדנה על קשר עמה בחודשים הראשונים לחברותה; תסייענה לה בהשתלבות ובלימוד; תעודדנה אותה לפעילות.
 8. משיכת המלצות על חברה חדשה
  • אם, במהלך חודשי החברות הראשונים של חברה חדשה, נוכחה מי מממליצותיה כי טעתה בהמליצה על צירוף החברה החדשה, רשאית היא למשוך את המלצתה, בהודעה לחברה החדשה ולחברות הקבוצה על החלטתה.
  • אם לאחר חודשי החברות הראשונים לא נמצא עוד לחברה החדשה מספר ההמלצות הדרוש מלכתחילה – חברותה בטלה.
 9. פקיעת חברוּת
  • חברה תיחשב כמי שעזבה את הארגון, וחברותה תפקע, במקרים הבאים:
   1. נעדרה מפעילויות הארגון במשך שלושה חודשים, ללא הודעה מראש.
   2. לא שילמה את דמי החבר במשך שישה חודשים.
  • הניחה החברה את דעת אסיפת קבוצתה המקומית בתירוץ המקרים האמורים לעיל, לא תפקע חברותה.
 10. סילוק מן הארגון
  • התברר כי חברה פעלה בניגוד למטרות הארגון, או הפרה באופן בוטה ולעומתי את אמון חבריה וחברותיה – רשאיות חברות בארגון לבקש כי אסיפת הקבוצה המקומית תדון בסילוקה מן הארגון; ואלו הן הנסיבות האפשריות היחידות לקיום דיון כזה.
  • בקשה לדיון בסילוק חברה תישלח לקבוצתה המקומית של החברה, בצירוף כל המידע שבידי המבקשות המצדיק סילוק.
  • דיון באסיפת הקבוצה המקומית בסילוק החברה יתקיים בתוך פרק זמן סביר (לא ארוך מדי ולא קצר מדי).
  • באסיפה הדנה בסילוק חברה:
   1. לקוראות לסילוק יתאפשר לשאת דברים, ולנסות להוכיח כי החברה אכן פעלה באופן המצדיק את סילוקה.
   2. לחברה המועמדת לסילוק תינתן מלוא האפשרות והזמן לטעון נגד סילוקה.
   3. החברות שבאסיפה ישתדלו ככל האפשר להימנע מסילוק, ולנקוט בצעד חמור פחות.
   4. החלטת האסיפה בקשר לסילוק תתקבל בגריעת החברות אשר עילת הסילוק תקפה לגביהם/ן.

פרק ז:    זכויות החברות וחובותיהן

 1. חברת הארגון חייבת לנכוח, ככלל, באסיפות קבוצתה המקומית.
 2. חברה חייבת בתשלום דמי חבר, החל בחודש הצטרפותה לארגון.
 3. פעילותן העצמאית של החברות
  • פעילותה הציבורית של חברת הארגון, בתוך הארגון ומחוץ לו, תעלה בקנה אחד עם מצע הארגון, מטרותיו, תקנותיו, ועקרונות האנרכיזם החברתי.
  • חברות יכולות לפעול בשם הארגון, באמצעות סמליו וכיוצא בזה – גם ללא החלטת קבוצתן או החלטה בין-קבוצתית אודות הפעילות – בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
   1. מדובר בפעולה או פעילות אשר החליטו לבצע שלוש חברות ארגון לפחות.
   2. הפעילות עולה בקנה אחד עם מצע הארגון, מטרותיו ותקנותיו.
   3. הפעילות אינה מסכנת חברות אחרות בארגון.
   4. הפעילות אינה יוצרת התחייבות כספית של הארגון.
  • חברות הארגון תבאנה בחשבון את השלכות פעילותן האישית והקבוצתיות, במסגרת הארגון ומחוצה לו, על הארגון.
 4. חֲברה המסתייגת מהחלטה שנתקבלה על-ידי גוף, מוסד או נושאת-תפקיד בארגון אינה מחוייבת לפעול ליישמה ואף לא להימנע מהתבטאות נגדה, אך עליה להימנע מסיכול ביצועה.
 5. חברת הארגון תיידע את קבוצתה המקומית בהתפתחויות משמעותיות בחייה המשליכות על פעילותה בארגון, ובפרט על קשרים ופעילויות שלה עם גורמים פוליטיים, חברתיים וכלכליים מחוץ לקבוצה המקומית ולארגון.
 6. לא תגונה התנהלות סבירה של חברה או אוסף חברות בהתאם למצע הארגון ולמטרותיו, ברוח האנרכיזם החברתי, גם שלא בהתאם לתקנות אלה; זאת, כל עוד אין מדובר בפעולה במסגרת תפקידן הרשמי בארגון.

פרק ח:   תפקידים בארגון

 1. בארגון תפקידים במסגרות שונות: בקבוצות המקומיות ובגופים שלידן, במועצה הארצית ובגופים שלידה, וכן הלאה.
 2. קביעת התפקידים, הגדרת כל תפקיד, קביעת אופן איוש כל תפקיד (בחירה, מינוי, רוטציה, הגרלה וכיו"ב) ואיוש התפקידים – תתבצע בהחלטת הקבוצות אליהן מקושר התפקיד.
 3. תפקידים קבועים כברירת-מחדל
  • כל קבוצה מקומית תאייש מזכירות אסיפת חברות וכן גזברות לקבוצה.
  • כל מועצה מתאמת תאייש גזברוּת וכן אחריוּת תיעוד פעילויות המועצה והעברת דיווחים לקבוצות המקומיות החברות; במידת הצורך תאויש גם מזכירוּת למועצה.
 4. כהונה במשותף
  • ככלל, תפקיד בארגון יכול שתכהן בו חברה בודדת או אוסף חברוֹת.
  • אוסף חברות יכול לבצע תפקיד כועדה, ברוטציה או בהסדר אחר – לפי החלטת הגוף אליו קשור התפקיד.
  • כל האמור לגבי נושאת תפקיד מתייחס בהתאמה הנדרשת גם לתפקיד בכהונה משותפת.
 5. דיווח ופניוּת
  • נושאת תפקיד תתעד את פעילותה ותנהלה באופן המאפשר תיעוד כזה.
  • נושאת תפקיד תהיה ערוכה למסור דיווח בעל פה על פעילותה באסיפת הגוף אליו קשור התפקיד ו/או בישיבות המועצה המתאמת הארצית.
  • נושאת תפקיד תתייחס באופן ענייני, ממצה וזריז לפניות חברות וקבוצות מקומיות לגבי תחום פעילותה.
 6. תום כהונה
  • ככלל תארך כהונה בתפקיד קבוע שנה אחת.
  • נושאת תפקיד יוצאת מחויבת לסייע ב'חפיפה' למחליפתה; תקופת החפיפה תתואם בין השתיים, אך תחילתה לא תתאחר מפקיעת כהונת נושאת התפקיד היוצאת.
  • כהונות חוזרות של איש/ה בתפקיד תוגבלנה בהחלטה שתלווה את הגדרת התפקיד.
 7. נושאת תפקיד יכול שתודח מתפקידה באותו הליך בו נבחרה או מונתה לתפקיד.
 8. פעולה נפסדת (פעולה פסולה)
  • פָּעֲלָה נושאת תפקיד (חברה או חֶבֶר חברוֹת) באופן פסול ו/או בניגוד ברור למטרות הארגון, למצעו או להגדרות תפקידו – תיחשב הפעולה בטלה בַּכּוֹחַ, חסרת תוקף.
  • חברות הארגון וקבוצותיו המקומיות תסכלנה בפועל פעולות פסולות.
  • בסיכול פעולה פסולה תתאמצנה החברות לפעול באמצעות אסיפות הקבוצות המקומית והמועצות המתאמת, ותוך חתירה לשחזור הקונצנזוס.

פרק ט:   כספים ונכסים

 1. מקורות ההכנסה
  • פעילותו הכספית של הארגון ממומנת רובה ככולה מדמי החבר.
  • הארגון יימנע מקבלת תרומות כספיות ללא דיון והחלטה מפורשת. בקשות לתרום לארגון ידווחו לחברים ויידונו במועצה מתאמת רלבנטית.
  • הארגון לא יקבל תמיכה כספית מגורמי הון, ממפלגות פוליטיות, מרשויות שלטוניות – או מגופים הממומנים או נשלטים על-ידיהם.
  • כל מכירת חומר כתוב או אביזרים במסגרת פעילות הארגון, או מטעמו, מותנית בהחלטת קבוצה מקומית.
 2. עקרונות חבות דמי החבר, סדרי תשלומם והעברתם יוסדרו בנספח לתקנון.
 3. בנכסי הארגון לא ייעשה שימוש על ידי חברות הארגון למטרות אישיות אלא לפי החלטת הקבוצות המקומיות א המחזיקות בנכס.
 4. פעולת גופים לפי תקציב
  • כל גוף בארגון להוציא הקבוצות המקומיות ­­– בפרט, המועצה המתאמת הארצית וועדות שונות שלידה – ינהל את הוצאותיו והכנסותיו בהתאם לתקציב תקופתי, אשר יגיש מבעוד מועד לאישור הגופים היוצרים שלו.
  • אישור תקציב הריהו גם התחייבות של הגופים היוצרים להעביר לגוף המתוקצב כספי הכנסה בהיקף ובאופן המתואר בתקציב.

פרק י:    דרכי תקשורת בארגון

 1. שפות
  • השפות הרשמיות בארגון הן עברית וערבית.
  • כל המסמכים אשר קיבל הארגון בהחלטה ארצית – יתורגמו לשפות הרשמיות.
  • כל גוף בארגון מחויב לסייע לחברות הארגון הנוכחות בהתכנסויותיו, אשר אינן בקיאות בשפת הדוברות, בתרגום לכל אחת מן השפות הרשמיות.
 2. גוף או נושאת תפקיד בארגון, המבקשות לשלוח מסר רשמי לחברה – יעבירוהו בכתב, אם במסירה גשמית, אם באמצעות אחד מאמצעי הקשר המקוונים בהם עושה החברה שימוש; בנוסף יעביר הגוף או נושאת התפקיד עותק מן המסר לחברה בדואר אלקטרוני, עם עותק שמור.
 3. חברה המבקשת לשלוח מסר לגוף או נושאת תפקיד בארגון תצא ידי חובתה אם מסרה אותו מסירה גשמית לידי מזכירות הגוף או נושאת התפקיד, או ששלחה אותו לכתובת הדואר האלקטרוני הרשמית המתאימה.

פרק יא:  הכנס הארצי השנתי

 1. הארגון יערוך כנס כלל-ארצי, אחת לשנה, לכל חבריו.
 2. מטרות הכנס הארצי:
  • היכרות וחיזוק הקשרים בין חברות הארגון מקבוצות מקומיות שונות
  • קיום דיונים בנוכחות רחבה של חברות ארגון בנושאים רעיוניים עקרוניים הנוגעים לארגון
  • מסגרת דיון מוקדם לקבלת החלטות בין-קבוצתיות הרות-גורל
 3. הכנס הארצי יאורגן על-ידי ועדה שליד המועצה המתאמת הארצית.
 4. החלטות בין-קבוצתיות מן הסוגים הבאים יוכלו להתקבל רק לאחר המלצת הכנס: פירוק הארגון; סילוק קבוצה מקומית מן הארגון; הכרזה כי קבוצה מקומית התפזרה; שינויים בתקנון (אך לא בנספחיו); בריתות בין-ארגוניות; הצטרפות ועזיבה של גופים בינלאומיים על-ארגוניים.
 5. המליץ הכנס על החלטה בין-קבוצתית בסוגיה מסוימת – תיחשב הסוגיה כאילו עברה את סבב הדיון הראשוני ואת הדיון במועצה המתאמת הארצית.

נספחים

נספח א:  דמי החבר

 1. חברת הארגון חייבת בתשלום דמי חבר על בסיס חודשי, אשר תשולם לגזברות קבוצתה המקומית.
 2. גובה דמי החבר
  • לחברה בעלת הכנסה, גובה דמי החבר החודשיים הוא 1% מהכנסתה החודשית של החברה.
  • לחברה חסרת הכנסה, גובה דמי החבר הוא 0.5% משכר המינימום במשק, בעיגול מעלה.
 3. גובה הכנסתה החודשית של חברה הינו גובה הכנסותיה 'ברוטו', לפני ניכויי מיסים, דמי ביטוח לאומי, הפרשות לקופות גמל וכיוצא באלה.

גזברות הקבוצה המקומית תעביר הלאה כספים מתוך דמי החבר ויתר הכנסותיה, לגופים מתוקצבים חוץ-קבוצתיים (בהתאם לתקציבים מאושרים), ולהעברה בין-קבוצתית, לאיזון פערי שכר והכנסות בין קבוצות באזורים שונים. כל זאת – לפי ההחלטות הבין-קבוצתיות המחייבות את הקבוצה.

נספח ב:  סמלי הארגון


1. סמל הארגון הוא כוכב מחומש שחור המכותר בקווים לבנים על רקע שחור. מתחת לכוכב כתובה המילה "אחדות" בעברית ובערבית, בצבע לבן. הכוכב מסמל את הגישה הכלכלית שלנו, את הסוציאליזם והקומוניזם, וכן את הצבא השחור ואת הגישה החברתית, האנרכיזם והחירות.

2. דגלי הארגון הם דגלים שחורים או שחורים/אדומים, עם סמל הארגון.

3. אחדות מכירה גם בכל יתר דגלי האנרכיזם מן הזרמים הקרובים לאנרכיזם החברתי – שחור/סגול, שחור/ירוק וכד'.